Projekt „Rozwój e-usług publicznych świadczonych przez Miasto Zduńska Wola”

„Rozwój e-usług publicznych świadczonych przez Miasto Zduńska Wola”
 

 

 

Nazwa projektu: „Rozwój e-usług publicznych świadczonych przez Miasto Zduńska Wola”

Numer projektu: RPLD.07.01.02-10-0002/16

Termin realizacji projektu: 30.06.2017 r. - 15.10.2018 r.

W ramach projektu pn. „Rozwój e-usług publicznych świadczonych przez Miasto Zduńska Wola” skierowanego do mieszkańców i przedsiębiorców Zduńskiej Woli, również do uczniów i ich rodziców, wdrożono 26 usług on-line, w tym m.in.:

•          e - składanie deklaracji podatkowej

•          e - zapłata za opłatę komunalną

•          e - zapłata za użytkowanie wieczyste

•          e - zapłata podatku

•          e - dodatki mieszkaniowe

•          e - koncesje alkoholowe

•          e - zgłaszanie interwencji

•          e - odbiór decyzji

•          e - konsultacje dokumentów prawa lokalnego

•          e - głosowanie na propozycje budżetu obywatelskiego

•          e - składanie wniosków o stypendium

•          informacja o stanie sprawy

•          informacja o tytułach podatkowych i niepodatkowych

oraz

•          e - rekrutacja do przedszkoli i szkół

•          e - dzienniczek ucznia

Dostęp do usług publicznych będzie możliwy 24h godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z dowolnego miejsca, przy pomocy różnych kanałów komunikacji:

•          aplikacji mobilnej,

•          wtyczek społecznościowych.

 

W ramach projektu Miasto zakupiło również sprzęt komputerowy oraz infrastrukturę przetwarzania danych umożliwiającą wdrożenie ww. aplikacji w Mieście Zduńska Wola.

Projekt został dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII. Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne, Poddziałanie VII.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne. Wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich wynosi 2.023.850,00 zł.