Strona główna

Witamy na stronie Szkoły Podstawowej nr 6 im. Mikołaja Kopernika
w Zduńskiej Woli
Nasza winieta:
 

Dzisiaj na tablicy

 

 


 

ZARZĄDZENIE  NR 21/2020

z dnia 09.10.2020 r.

Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 w Zduńskiej Woli

w sprawie wprowadzenia procedur epidemicznych

Działając na podstawie

  • art. 68 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910),
  • w zw. z art. 8a ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.)
  • Rozporządzenia zmieniającego Ministra Edukacji Narodowej w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 2020 poz. 1386)
  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid 19 (art.30b upo) (Dz. U. 2020 poz. 1389 ze zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

1. W celu zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 w związku z objęciem od 10 października br. całego kraju strefą żółtą do Zarządzenia nr 15/2020 z dnia 28.08.2020 r. Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 w Zduńskiej Woli wprowadzam następujące zmiany:

1)      na terenie całego Zespołu wśród uczniów, rodziców i pracowników obowiązuje nakaz noszenia maseczek/ przyłbic w częściach wspólnych (korytarze, toalety, szatnie, stołówka), zwolnione z tego obowiązku będą jedynie osoby, które posiadają zaświadczenie lekarskie lub dokument, który potwierdza niepełnosprawność;uczniowie mogą zdjąć maseczki w klasach po zajęciu miejsc w ławkach oraz w stołówce, po zajęciu miejsca przy stoliku;

2)      wprowadzam zakaz wchodzenia rodziców/ opiekunów na teren szkoły.

§ 2

  1. Procedury podaje się do wiadomości:

1)      wszystkim pracownikom Zespołu  poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń;

2)      uczniom i rodzicom poprzez zawieszenie ich na internetowej stronie Szkoły Podstawowej nr 6 im. Mikołaja Kopernika w Zduńskiej Woli oraz Publicznego Przedszkola nr 9 „Pod Planetami” w Zduńskiej Woli

§ 3

Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.


Zbieramy dla Huberta

Każdy gest, nawet najdrobniejszy… zmienia świat, czyjś świat.

  Wszystkich serdecznie zapraszamy, do zbierania plastikowych nakrętek dla Huberta.
(szczegółowych informacji udziela p. Małgorzata Cieślak)

HubertHubert

 


 Przystąp do akcji !!!
(żeby powiększyć klknij w obrazek)
akcja

 


 

Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego – 1 września rozpoczął się Powszechny Spis Rolny, który potrwa do 30 listopada 2020 r.

 

Więcej informacji na temat spisu można uzyskać na stronie internetowej https://spisrolny.gov.pl/ lub dzwoniąc na infolinię GUS: 22 279 99 99.

 


 

Drodzy Uczniowie, Rodzice oraz Opiekunowie

Nasza szkoła jest

Szkołą Bez Telefonów

W zakładce "Dokumenty" dostępny jest Regulamin korzystania z telefonów oraz innych urządzeń elektronicznych w Szkole Podstawowej nr 6 im. Mikołaja Kopernika w Zduńskiej Woli.


Bezpieczny powrót do szkół: